KlæstrupAvisudklip
Id Dato Årstal Søgeord Bind side
5

Vendsyssels første andelsmejeri lå i Klæstrup, med 23 medlemmer og ca 130 køer. Lærer Henriksen i Poulstrup var hovedmanden bag oprettelsen af "Alfaholm" i 1886 men forinden havde lærer Thøgersen i Klæstrup rejst det første andelsmejeri nord for Limfjorden. Senere vedtages det at anlægg et andelsmejeri for Jerslev sogn, Klæstrup andelsmejeri skal nedlægges og dets inventarium flyttes til Jerslev. Billede 1: Jerslev mejeri. Billede 2: Regnskabsbog fra juni 1886, lånt af herr. Oluf Damsgaard. 001, 002
6 14/7 1957 Arbejdsmand Poul Nielsen, Klæstrup har fundet en ca 2000 år gammel krukke under arbejdet i Aaholm mose. Krukken er bragt til museumsbestyrer P. Christensen, Try. Gdr. Chr. Poulsen, Gl. Kirk, Dronninglund, har fundet et stykke forstenet træ i en grusgrav. Hvor gammelt træet er kan ikke siges med bestemthed men man vil formetlig finde ud af at det er millioner af år gammelt, siger museumsbestyrer P. Christensen. 003
7
1951 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening afholder bal på Jerslev kro. Klæstrup Amatører genopfører "Den kloge Mand" på Jerslev Kro. Klæstrup Idræt- og Ungdomsforenings dilettanter opførte Paul Sarauws Lystspil "Den kloge Mand" Ernst Kjærsgaard var instruktør. 004
8 27/4 1951 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening har holdt generalforsamling. Til bestyrelsen genvalgtes Ernst Kjærsgaard, RuthEriksen og Karsten Jensen, nyvalgt Agnethe dissing, Suppleanter Egon Jensen og Erling Bøgh. 004
9 20.- 22/6 1951 Indre mission holder møde hver aften i telt på Thv. Christensens Ejendom. 004
10
1951 Sterup Idrætsforening inviterer Klærup Idræts- og Ungdomsforening til fest i Sterup. 4 nye elever tilmeldt Klæstrup skole. 004
11 Maj 1951 Klærup Idræts- og Ungdomsforening begynder hånd- og fodbold træning. 004
12 23/11 1951 Klæstrup Ungdoms- og Idrætsforening har holdt møde i skolen. Pastor Møller og Frue holdt foredrag. 004
13
1950 Julens glæder, Klæstrup har afholdt generalforsamling med udbetaling. 004
14
1951 Generalforsamling i Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening. Formand Jens L. Pedersen aflagde beretning, Kasserer Karsten Jensen, Nedergaard oplæste regnskab. Genvalgt er Lærer Dissing og i stedet for Jens L. Pedersen, Jørgen Poulsen, Klæstrup Central, Ruth Eriksen. Ny Vestergaard og Agnethe Dissing, Klæstrup skole der alle fraflytter egnen, valgtes Møller Jensen, Nedergaard, CarlChristensen, Teglgaarden, Erik Holst Hansen, Kolsnaae og Knud Larsen, Klæstrup. 004
15

Annonce: Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening afholder bal på Jerslev Kro i april, november og december. 004
16 19/2 1952 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening holdt møde i skolen med Pastor Arendt, Ugilt som foredragsholder. 004
17 25/3 1952 Ungdomsmøde og filmfremvisning i Klæstrup skole ved Ahlman Christiansen. 004
18
1952 Annonce: Frisk luft i staldene. Klæstrup Cementstøberi, tlf. 2. S. Simonsen. 004
19 1/5 1952 Generalforsamling i Klæstrup Idrætsforening. Af bestyrelsen afgik Formand Ernst Kjærgaard, Aalstrup, Kasserer Karsten Jensen, Nedergaard, Erik Holst Hansen, Koldnaae og Møller Jensen, der er bortrejst. Karsten Jensen genvalgtes. Nyvalgt blev Jørgen Poulsen, Klæstrup, Carl Bendtsen, Aalstrup og Ketty Christensen, Klæstrup. Suppleanter Thomas Christensen, Koldnaae og Else Larsen, Aalstrup. Til revisor genvalgtes Købmand Ib Nielsen og Cementstøber S. Simonsen, begge Klæstrup. 004
20 10/9 1952 Skolekommisionen holdt møde med Skoledistriktets beboere i Klæstrup om, hvorvidt Klæstrup skole skal nedlægges. Afstemningen viste stor majoritet for bevarelse af skolen. Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening og Sterup Idrætsforening har sammen afholdt udflugt til Djursland med afslutning sammen med Rakkeby Ungdomsforening på Svendstrup Kro. 004
21
1955 Billede: Klæstrup set fra oven. Klæstrup Ungdomsforening har holdt Julemøde i skolestuen med oplæsning af Fru Møller og lærer Dissing. 005
22 29/10 1955 Generalforsamling i Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening. Formand Erik Holst Hansen aflagde beretning, kasserer Knud Larsen oplæste regnskab. Lærer Dissing og Poul Larsen, Gl. Vestergaard genvalgtes. Thorkild Berthelsen, Erik Kjærgaard, Inga Lise Kjærgaard og Inger Nysted, til suppleanter valgtes Carsten Jensen, Hedegaard og Chr. Dahl, Klæstrup. 005
23 26/11 1955 Klæstrup Ungdomsforening holdt møde, Fru Møller læste op af Selma Lagerløffs produktion. 005
24 11/12 1955 Julens Glæder har holdt generalforsamling med udbetaling. Formand Chr. Dahl aflagde beretning og kasserer Charles Thomsen regnskabet. Den samlede bestyrelse blev genvalgt. Der holdes Juletræsfest i Jerslev forsamlingshus. 005
25 14/5 1958 Niels Jensen, Klæstrup faldt ned fra stige, han blev i Falcks ambulance ført til Brønderslev sygehus. 005
26 22/5 1958 Klæstrup transformatorforening holder generalforsamling på Jerslev kro. 005
27 31/5 1958 Klæstrup transformatorforening holdt generalforsamling. Formand Carl Nielsen, Overgaard, aflagdt beretning. Kasserer Harald Jensen, Lunden oplæste regnskab. Alle valg til bestyrelsen var genvalg. 005
28 12/9 1958 Klæstrup Ungddomsforening holder møde, der vises bla film ved Ahlman Christiansen, Skæve. 005
29 14/11 1955 Jerslev skolekommision holder afskedsfest i Jerslev Forsamlingshus for Lærerinde, Frk. Haurdal, Klæstrup. Sognerådsformand Jens L. Nielsen bød velkommen, lærer Dissing, Chr. Nedergaard, lærer Rasmussen talte. Adoptivsønnen, lærer Børge Haurdal, Aarhus, talte og til slut takkede Frk. Haurdal deltagerene og Klæstrups beboere for de mange gaver og sin søn for god støtte når der var modgang. 006
30 2/11 1955 Indbydelse til afskedsfest i anledningen af Lærerinde Frk. Haurdal, Klæstrup Skole. 006
31 Juni 1956 Generalforsamling og 25 års jubilæum i Klæstrup transformatorforening. Formand Carl Nielsen gav et kort rids af de 25 år. Kassereren Harald Jensen oplæste regnskabet. Lund Larsen genvalgtes og som suppleant Harald Vangsted og Hans Madsen. Som revisor nyvalgtes Chr. Nedergaard, Harald Jensen genvalgtes som kasserer. Efter generalforsamlingen holdt driftbestyrer Have et oplysende foredrag om elektricitet. Der var blomsterhilsner fra bla Brønderslev elværk og fra installatør Villy Larsen, Brønderslev. 006
32

Arbejdsmand Henry Jensen, Klæstrup faldt ned fra halmlæs, pga smerter i ryggen, kørte Falck ham til Brønderslev sygehus. 006
33 1/6 1956 Klæstrup ungdomsforening holdt møde, hvor pastor Lygaard Sørensen talte. 006
34
1956 Klæstrup idræts- og ungdomsforening holder generalforsamling. 006
35 2/6 1957 Klæstrup transformatorforening holdt generalforsamling. Formand Carl Nielsen, Overgaard oplyste bla at der er et tårn under opførelse i Aaholm. Kassereren Harald Jensen, Lunden læste regnskabet op. Genvalgt er Carl Nielsen og Tage Faurholt og til kasserer Harald Jensen. 006
36

Klæstrup transformatorforening har holst generalforsamling. Formand Carl Nielsen oplyser at der til efteråret vil blive bygget et tårn til Lundbæk hede. Kasserer Hareld Jensen oplæste regnskabet. Til bestyrelsen valgtes Otto Nysted i stedet for Tage Faurholt, der ikke ønskede genvalg. 006
37

2½-årig, datter af gdr. Juhl Nielsen, Aalstrup, faldt ned af trappe og slog hovedet med stengulvet. Falck bragte hende på Brønderslev sygehus til observation for kraniebrud. 006
38 1/7 1960 Klæstrup central nedlægges, abonnenterne hører herefter under Jerslev central. 007
39 3-4/7 1960 Klærup central. Indbydelse til fest for det mangeårrige bestyrerpar, Theodor Poulsen og frue, på Jerslev kro. 007
40 8/7 1960 Afskedsfest for centralbestyrerparret Poulsen med familie på Jerslev kro. Harald Vangsted bød velkommen og overragte en gavecheck fra abonnenterne. Derefter talte Chr. Nedergaard, Chr. Jensen, Bertel Terkelsen, Hans P. Larsen og Oluf Damsgaard. Til slut takkede Theodor Poulsen. 007
41 14/6 1961 Indbrud hos gdr. Thv. Nedergaard, Klæstrupholm i Klæstrup. Tyven fandt kun 3-4 kr. 007
42 15/11 1961 Kriminalpoliti fra Brønderslev, teknisk afd fra Aalborg og den elsagkyndige ingeniør Norup, Skaldborg foretog de afsluttende undersøgelser efter branden på Damsgaard i Klæstrup. Gdr. Oluf Damsgaards forsikring dækker ikke tabet men han håber at forsikringen vil belønne pastor Bertelsen, Jerslev, der gjorde en stor indsats for at redde svinene ud af stalden. 007
43 2/12 1961 Klæstrup ungdomsforening holdt møde, hvor Ingrid Møller og lærer J. Jensen læste op af forskellige forfattere. Lærer Dissing takkede for oplæsning og stor tilslutning. 007
44

Klæstrup ungdomsforening holder møde, pastor Bertelsen taler. 007
45
1961 2 gange: Indbrud hos købmand, fru Anna Larsen, Klæstrup 007
46

Klæstrup ungdomsforening holdt møde i skolen, lærer Hillgaard, Thise læste. 007
47 14/3 1961 Møde i Klæstrup ungdomsforening, pastor Porsborg taler. 007
48 30/3 1962 Møde i Klæstrup ungdomsforening, pastor Holger Sørensen, Hjørring taler. 007
49 23/2 1962 Formand for Klæstrup fryseanlæg Th.Nielsen aflagde beretning og kasserer Fløche Jensen oplæste regnskabet. Begge ønskede ikke genvalg, til bestyrelsen nyvalgtes Peter Lund Larsen, Klæstrupholm og tømmermester Leonhardt Christensen, Klæstrup. 007
50 23-26/1 1962 Møde i Klæstrup ungdomsforening, pastor Woller, Hellum taler og viser film om sit ophold i Berlin. 007
51
1962 Jerslev sogneråd har holdt møde. Det handlede om huslejestop,skoleplan, lærernes boligbidrag, tilbud til rengøring af Jerslev forskole. Sognerådet drøftede kørsel af børnene til Toftegaardsskolen, man vil rette henvendelse til rutebilejer Jacob E. Larsen om tilbud på kørslen. 007
52 12/4 1958 Landpostbud Jørgen Poulsen, Jerslev kom lettere til skade da han ville bremse op for medhjælper Jørgen Madsen, som kom kørende på knallert ud fra ejendommen, Kolnaae. 008
53
1959 Klæstrup ungdomsforening. Møde, højskoleforstander Brandt Pedersen, Vraa taler. 008
54 20/2 1959 Klæstrup ungdomsforening. Møde, pastor Dissing, Vrejlev talte. 008
55
1959 Klæstrup ungdomsforening. Møde, forstander Brandt Pedersen, Vraa taler. 008
56
1959 Klæstrup ungdomsforening. Møde, pastor Holger Sørensen, Hjørring taler. Lærer Dissing afslutter mødet. 008
57

Klæstrup ungdomsforening. Møde, pastor Mikkelsen, Vrensted talte. Lærer Dissing afslutter mødet. 008
58 26/6 1960 Klæstrup central er nedlagt. Af de 60 abonnenter er de 40 tilsluttet Jerslev central, resten er fordelt mellem Serritslev, Brønderslev og Ø. Brønderslev centraler. 008
59 3/10 1960 Klæstrup ungdomsforening. Møde, Fru pastor Møller og lærer Jensen læser op. 008
60
1959 En 2000 år gammel guldring og et lerkar fundet hos gdr. Lars Jensen Pedersen, Klæstrupgaard, Klæstrup. Man sendte bud til Hjørring museum. Den fundne guldring er taget i opbevaring på Hjørring museum, hvorfra den vil blive sendt til Nationalmuseet som danefæ. 008
61 19/5 1960 Gustav Poulsens 4-årrige dreng løb over vejen ved Klæstrup skole, han tog sig ikke i agt for en bil, ført af Eigild Rosenkilde, Brønderslev. Drengen blev påkørt og af Falck blev han kørt til Brønderslev sygehus med alvorlige indre kvæstelser. 008
62 20/5 1960 Vognmand Gustav Poulsens 4-årrige søn døde i nat af de kvæstelser han pådrog sig i går. 008
63 6-7/10 1960 Klæstrup ungdomsforening. Møde, oplæsning ved fru Møller og lærer Jensen. 008
64 5/9 1960 Vognmand Gustav Poulsen havde indbrud. Tyven tog også nøglerne. 008
65 16/11 1960 Sammenstød på Jerslevvej nær Klæstrup gamle telefoncentral mellem murermester Christensen, Jerslev og vejmand Møller Christensen, Sterup. Der skete en del materiel skade på begge biler. 008
66 10/6 1961 Klæstrup transformatorforening holdt generalforsamling på Jerslev kro. Formand Carl Nielsen, Overgaard aflagde beretning og oplyste at der var bygget nyt tårn i Langthjem, til næste år skal der bygges et nyt i Klæatrup. Kassereren Harald Jensen, Lunden oplæste regnskabet. Til bestyrelsen nyvalgtes frk. Marie Nielsen, Klæstrup, i stedet for kasserer Harald Jensen, der ikke ønskede genvalg. 008
67
1958 57-årige husmand Oskar Ingemann Nielsen, mistede livet ved en bilullykke. Bilen, der blev ført af den dræbtes søn, medhjælper Chr. P. Nielsen, kom i slyng i det glatte føre og stødte sammen med Sterup-bussen, ført af chauffør Kaj Børge Christensen. Alle 5 personer i vognen, foruden Chr. Nielsen, dennes far, mor og 2 søstre på 13 og 18 år, blev ført til Brønderslev sygehus, men ved indlægggelsen Chr. Nielsens far død som følge af sine kvæstelser. Fru Nielsen brækkede den ene arm og fik slået hul i hovedet. De to unge piger og bilens fører var kun kommet lettere til skade. Ingen af rutebilens passagerer kom noget til. 009
68 5/9 1958 Handelsmand Alfred Sørensen, Klæstrup taget for køre knallert med en alkoholdprocent på 1,54. Under sagens behandling hævdede Sørensen, at han ikke havde været beruset, idet hans daglige forbrug lå på 7-9 genstande og den pågældende dag havde han drukket mindre. Sørensen blev idømt 8 dags hæfte. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til appel. 009
69 17/8 1958 Indbrud i Klæstrup købmandshandel, ejet af Anna Larsen. Udbyttet blev 1300 cigaretter og ½ flaske akvavit. 009
70 22/11 1959 Motorcyklist ramte personbil i Dybvad. Landbrugsmedhjælper Viggo Jensen, Holmegaard, Hellum kørte ud foran personbil, ført af malermester E. Møller, Gærumvej 8, Frederikshavn. Viggo Jensen klagede over smerter i det ene ben og blev af Zones ambulance kørt til Brønderslev sygehus. 009
71 3/8 1959 Under høstarbejde hos gårdejer Chr. Vestergaard, tabte Niels Svennum, Nørregaard, Ø. Mellerrup sin tegnebog. Finne Hjulskov, Jerslev blev tilkaldt me sin schæferhund, som hurtigt fandt tegnebogen. 009
72

Bilsammenstød mellem to personbiler, ført af henholdsvis fodermester Svend Erik Ørum, Præstbro og sygeplejerske Olga Marie Christensen, Jerslev. Der skete ingen personskade. 009
73 30/1 1969 ? Bilsammenstød mellem to biler, ført af Chauffør Svend Simonsen, Skovlund, Jerslev og repræsentant L. C. Petersen, Nykøbing M. 009
74
1956 Beboelseshus brændt ned. Arbejdsmand Lars Bæk, Klæstrup og en søn stod udenfor og savede brænde. Hustruen var ikke hjemme. Der var brænd i en af stuerne. Falck Redningskorps fra Brønderslev blev tilkaldt men de kunne intet udrette, alt indboet blev flammernes bytte. 010
75

Generalforsamling Klæstrup Idræt- og ungdomsforening. Formand Thorkil Berthelsen, aflagde beretning og kasserer Karsten Jensen oplæste regnskab. Nyvalgtes Egon Jensen, Karl Bendtsen, Aase Nielsen og Verner Jørgensen. 010
76 30/11 1956 Vognmand Karl G. Poulsen havde parkeret sin lastbil i vejens venstre side og forladt bilen uden at blænde ned. Murermester Erik G. Matthiasen bliver blændet af lyset og i troen på at bilen er parkeret på reglementeret vis, kører han højre om men påkører herved en skråstiver, hvorved bilen blev en del beskadiet. 010
77 21/12 1956 Generalforsamling i Klæstrup andelsfryseri. Formand Harald Vangsted aflagde beretning, kasserer Karl Nielsen oplæste regnskab. Nyvalgt til bestyrelsen Jens L. Pedersen, Ny Vestergaard. 010
78

Julens glæde i Klæstrup holder generalforsamling og udbetaling. Klæstrup ungdomsforening holder møde i skolen, fru Møller læser op. Byggenyt fra Klæstrup cement- og bygningsindustri. S. Simonsen. Møde i Klæstrup ungdomsforening. Pastor Lygaard, Jerslev talte. Møde i Klæstrup ungdomsforening, fru pastor Møller læste op. 010
79 13/12 1956 Generalforsamling i Julens glæde og udbetaling. Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 010
80

Klæstrup ungdomsforening. Møde, pastor Dissing, Vrejlev talte. Klæstrup ungdomsforening. Møde, pastor Westergaard-Nielsen, Aasted taler. 010
81 7/8 1956 Klæstrup idræts- og ungdomsforening holdt håndbold- og fodboldstævne. 010
82 30/12 1957 Julens glæde holdt juletræsfest i Jerslev forsamlingshus, lærer Dissing læste en julefortælling og pens. Landpost Niels Christensen var nissefar. Flybjerg forsamlingshus havde juletræsfest for aktionærer med husstand. Lærer Hyldgaard Poulsen underholdt. 010
83

Indre mission har haft opstillet et telt i Klæstrup, der har været god tilslutning til møderne. 010
84 14/12 1957 Julens glæde i Klæstrup holdt generalforsamling og udbetaling. Den gamle bestyrelse ønskede ikke at fortsætte. Nyvalgt blev Jens L. Pedersen, Ny Vestergaard, Aalstrup. Anna Damsgaard, Gerda Sørensen, Svend Aage Jensen alle Klæstrup og Johs. Jensen, Højlund. 010
85

Klæstrup ungdomsforening. Møde, fru pastor Møller læser op. Prøvevalg i Flyvbjerg, blev leder af sognerådsmedlem Anders Thomsen, opstillede kandidater: Gdr. Mads Chr. Christiansen, V. Mellerup. Husmand Ejnar Hebbelstrup, V. Mellerup. Husmor Signe Christiansen, Ø. Mellerup. Prøvevalg i Klæstrup blev ledet af sognerådsformand Jens L. Nielsen, Harald Vangsted, Lunden. Harald Vangsted, Klæstrup. Husmor Karen Marie Andersen, Teglgaarden. Husmor Agnes Eriksen, Klæstrup og Jens Kragbak, Klæstrup. 010
86
1958 Hos Marthin Larsen fødte en ko en levende kalv ved kejsersnit. Dyrlæge L. Simonsen foretog operationen. Frk Agnete Mejlholm, datter af gdr. N. Mejlholm, Vrensted og kommis Mogens Poulsen, søn af centralbestyrer Theodor Poulsen, Klæstrup, der vies i Vrensted kirke, har begge fået ansættelse hos den danske konsul i New Zealand. Klæstrup transformatorforening oplyser at strømmen bliver afbrudt4 dage fra kl. 9 til kl. 16 pga ledningsarbejde. 010
87
1954 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening holder ringridning. Konge blev Mogens Poulsen. Prins blev Gunnar Pedersen og Viggo Sørensen. Om aftenen er der bal på Jerslev kro. 011
88 1/5 1954 Farmer Niels Nielsen, Chicago, søn af afdøde Ths Nielsen, Klæstrup, kom hjem for at besøge sin familie og sin gamle mor på snart 94 år. Niels Nielsen rejste til USA for ca 30 år siden. 011
89

Julens Glæde i Klæstrup har holdt generalforsamling og Udbetaling.Nyvalgt blev Fru Lund Larsen, Margrethe Jensen, Charles Thomsen, Otto Nysted og Chr. Dahl Jensen. Revisor blev Lund Larsen og Chr. Jensen. Klæstrup Idræts- og ungdomsforening holdt generalforsamling. Formand Karsten Nedergaard aflagde beretning og oplæste regnskab. Til bestyrelsen genvalgtesJens Chr. Dissing, Poul Larsen og i stedet for Gunnar Petersen valgtes Niels Bendt Christensen. Til suppleanter valgtes Gunnar Pedersen, Erling Larsen. Genvalgt til revisor blev Simon Simonsen. 011
90 25/6 1954 Annonce: Ventilationsanlæg - klinkebeton. Klæstrup Cement- og bygningsindustri ved S. Simonsen. 011
91 15/7 1954 Siloer Sælges. Klæstrup Cement- og bygningsindustri ved S. Simonsen. 011
92 August 1954 Klæstrup Idræts- og ungdomsforening holder bal på Jerslev kro. 011
93 Juli 1954 Klæstrup Idræts- og ungdomsforening holder idrætsuge og afslutter med bal på Jerslev kro. 011
94 12/9 1954 Klæstrup Idræts- og ungdomsforening holder bal på Jerslev kro. 011
95 Oktober 1954 Klæstrup transformatorforening afbryder strømmen pga ledningsarbejde 4 dage fra kl. 9,15 til kl. 16,00. 011
96

Klæstrup Idræts- og ungdomsforening holder andespil på Jerslev kro. Klæstrup Ungdomsforening holdt møde i skolen, lærer Trinskjær, Taars underholdt med sang ledsaget af foredrag. Lærer Dissing takkede for den gode aften. 011
97 29/4 1955 Generalforsamling i Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening. Formand Jul. Larsen, Vangen aflagde beretning. Kasserer Erik Holst Hansen, Koldnaae oplæste regnskab. Genvalg til Jul. Larsen og Erik Holst Hansen. Nyvalgt blev Møller Nedergaard, Langthjem og Ernst Kjæregaars, Klæstrup. Til suppleanter valgtes Carl Bendtsen og Hanne-Tove Pedersen, begge fra Klæstrup. Til revisor genvalgtes Simon Simonsen, Klæstrup. 011
98
1955 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening holder generalforsamling. 011
99 29/5 1955 Klæstrup Idrætsforening holder bal på Jerslev kro. Dybvad orkester. 011
100 4/10 1952 Klæstrup Ungdomsforening holdt møde, pastor Møller holdt foredrag om Kofoeds Skole, til slut læste fru pastor Møller op. 012
101
1953 Klæstrup Undgomsforening holdt møde, pastor Juhl Petersen, Sdr. Kongerslev talte, til slut var der oplæsning. Klæstrup, møde i skolen, underholdning af Jens Baggesen, Rakkeby. Møde i Klæstrup skole. Højskolelærer Mandøe, Vraa taler. Julens Glæde fra Klæstrup holdt juletræsfest i Jerslev forsamlingshus. Samme aften holdt A/Sflyvbjerg Forsamlingshus juletræsfest.Lærer Hyldgaard Poulsen læste op og der sluttedes med en svingom. Julens Glæde og Borgerforeningen i Jerslev juletræsfest på kroen, lærer Rasmussen talte. 012
102 9/3 1953 Købmand Ib Vangholt Nielsen har solgt Klæstrup købmandsbutik til Cementstøber A. Larsen, Jerslev. 012
103 16/1 1953 Klæstrup Ungdomsforening holdt møde, pastor Jul. Petersen, Sdr. Kongerslev talte. 012
104 28/1 1953 Kriminalassistent A. Nielsen taler om brandfare og dens forebyggelse i Klæstrups skole. 012
105
1953 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening afholder bal på Jerslev kro i januar, marts, oktober og november og julebal julebal i december. 012
106 14/10 1953 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening holdt en vellykket fest i forsamlingshuset, Formand Møller Jensen, Nedergaard bød velkommen, der var gættekonkurrence, leder af træner Frank Jensen, Brønderslev. Kommis Svend Andreassen oplæste en lokal revy, næstformand Carl Christensen, Lunden takkede for sammenhold indenfor foreningen og festen sluttede med dans. 012
107
1953 Julens Glæde holdt generalforsamliing og udbetaling i skolen. Forman Knud Hjortnæs aflagde beretning og kasserer Jul Nielsen oplæste regnskab. Genvalg: Knud Hjortnæs, Klæstrup, Jul Nielsen og Gunnar Christensen, begge Aalstrup. Fru Harald Vangsted, Klæstrup og Fru Poul Jørgensen, Præstegaards Mark. 012
108 31/10 1953 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening holdt generalforsamling. Formand Møller Jensen, Nedergaard aflagte beretning, kasserer Carl Bendtsen, Aalstrup oplæste regnskab. Nyvalgt blev kommis Svend Andreassen og kommis Mogens Poulsen, begge Klæstrup, genvalgt blev lærer Jens Chr. Dissing. Suppleanter Gunnar Pedersen og Carl Christensen. Til revisor genvalgtesSimon Simonsen. 012
109 5/12 1953 Ved Klæstrup Idrætsforenings andespil på Jerslev kro, indtraf der det mærkelige tilfælde at 6 spillere fik banko på en gang og måtte dermed nøjes med 1/6 del and. 012
110

En artikkel om turen, skrevet af en der var med: Klæstrup Skole på tur til København. 47 elever, ledet af lærerinde frk. K. Haurdal og lærer O. Jensen. Der er grund til at sige lederene af turen mange tak for det store arbejde de havde gjort. Det blev en ualmindelig dejlig tur som alle var mægtig glade for. 013
111

Mindeartikkel om Gamle Klaus Chr. Larsen af Klæstrup, er afgået ved døden 91 år gammel. Han var den sidste af de gamle fra 3 års krigen i Jerslev Sogn. Billede: Klaus Larsen. 013
112 11/11
Sølvbryllupsfest hos Anton Vestergaard og hustru. Ved bordet talte lærer Dissing, Thise (førhen Jerslev), lærer Hansen, Jerslev og Gdr. Bodel Kristensen, Jerslev. 013
113

Ungdomsforeningen i Flybjerg-Mellerup holdt møde i skolen. Friskolelærer Lindstrøm, Klimsang talte om de gamle danske folkeviser, tilhørerne fik et indblik i forsvundne tiders følelsesliv og med foredragsholderen må vi være enige om at disse gamle viser, er en folkeskat, der bør bevares for kommende slægter. Klæstrup skole nedlægges og blive omdannet til en forskole og de større børn for skolegang i Jerslev. Undervisningen i Klæstrup flytter til den bygning ved siden af skolen, hvor fru pastor Møller bor. Lærer J. Chr. Dissing flytter til Jerslev, da han overtager et embede ved Jerslev skole. Der har meldt sig flere købere til skolen og da sognerådet er opsat på at sælge, kan det ventes at salget går i orden. 013
114

Billede 1: Familiebillede af Johanne Nielsens familie, taget da de to sønner var hjemme fra Amerika: Fru Astrid Jensen, Pæregaard, Sterup, Niels Nielsen, Chicago, Johanne Nielsen, Erhardt Nielsen, Chicago, Fru Marie Mentz, Nørrehaldne. Fru Stine Jensen, Lendum, Fru Johanne Østergaard, Ny Mølleholm, Jerslev, Sig.Nielsen,Østergaard, Svennum, Jens Larsen Nielsen, Dansgaard, Klæstrup, Ole Nielsen, Bøgenshoved, Sterup, Frk. Nielsine Nielsen, København, Fru Lisse Pedersen, Klæstrup og Fru Agnes Christensen, Mølholm. Billede 2: Martin Lund. 014
115 16/11 1950 Artikkel om Johanne Nielsen, der bliver 90 år den 26/11. Festen skal stå i det gamle hjem, det er jeg glad for, her er jo i forvejen hele min mindeverden, siger Johanne Nielsen. 015
116 20/11 1955 Artikkel om Johanne Nielsen, der bliver 95 år den 26/11. Festen skal holdes på Klæstrupgaard, som Johanne og Thomas ejede til 1928, da den yngste datter og svigersøn overtog gaarden. Kun børn og børnebørn og deres ægtefæller skal med og alligevel bliver man 68. 016
117 24/2 1986 Studiekreds i Klæstrup havde stor succes med udstillingen om Klæstrups fortid. Ca 130 så udstillingen. Billede 1: 10-årige Louise Nordmand ville gerne vide noget om gamle dage i Klæstrup. Billede 2: Per Nystrup og Ellen Jørgensen studerer gamle billeder fra Klæstrup. 017
118 6/96 1962 Generalforsamling i Klæstrup transformatorforening på Jerslev kro. Formand gdr. Karl Nielsen, Overgaard, Klæstrup aflagde beretning, kasserer frk. Marie Nielsen, Klæstrup oplæste regnskabet. Til bestyrelsen nyvalgtes Knud Hjortnæs, Klæstrup i stedet for Lund Larsen, der ikke ønskede genvalg. 018
119 13/6 1962 Planteavlsudvalget holder markvandring hos Alfred Nedergaard, Klæstrup og Harald Jensen, Lunden. Markvandringen ledes af konsulent K. Thomassen, Brønderslev og afsluttes i Jerslev forsamlingshus. 018
120

Murermester Aksel Riis Jensen, Jerslev tabte sit ur i Pajhede skov, da det var umuligt at finde uret, blev Egon Klæstrups schæferhund tilkaldt og den fandt hurtigt uret. Agnethe Mejlholm, datter af gdr. N. Mejlholm, Vrendsted og kommis MogensjPoulsen, søn af centralbestyrer Theodor Poulsen, Klæstrup, vies i Vrensted kirke, har begge fået ansættelse hos den danske konsul i New Zealand. Ægteparet har bundet sig for 4 år. Til Stine og Marius Bøghs guldbryllupsfest, ankom de fleste i biler men børnebørnene Niels og Jens Oluf, begge sønner af urmager Erling Bøgh, Randers, kom dalende, med faldskærm, ned fra luften på Skagensvej 81, Brønderslev. Billede: børnebørnene Niels og Jens Oluf og i midten guldbrudeparret. Artikkel: Læreinde frk. Haurdahls 25 års jubilæumsdag ved Klæstrup skole blev en uforglemmelig dag for jubilaren. Takkekort fra Kristine Haurdahl. 018
121

Skolen i Mylund skal nedlægges. Udtalelser og billeder fra Gdr. Oluf Damsgaard, Klæstrup. Købmand Eivind Svennem, Klæstrup. Brugsbestyrer Bent Boelskifte, Mylund. Husmoder Elsa Jensen, Klæstrup og husmoder Kirsten Hjermitslev, Oustruplund, Mylund. 019
122 16, 21/1 1988 Jørgen Poulsen, Klæstrupvej 84: Larver gør vores vand udrikkeligt. Sagen om myggelarverne i vandet fra Klæstrup Vandværk ender nu ved miljøministeren. Torben Nielsen, Klæstrup Vandværk: Vandet bliver ikke billigere med vandfond. 020
123 27/10 1987 Billede: Medborgerhuset i Klæstrup til salg. 021
124 22/12 1987 Borgerforeningens aktivitetsklub i Klæstrup har holdt juleafslutning i Klæstrup gamle skole. Nogel af klubbens medlemmer opførte teaterstykket "Gak i låget" Instrueret af Else Østergård og Erik Holst-Hansen. 021
125 7/12 1987 Der inledes studiekreds om stavnsbåndets historie i Klæstrups Forskole og der er Per Nytrup der leder studiekredsen. Studiekredsen er i samarbejde med AOF. 021
126

På et borgermøde i Borgerforeningen på Klæstrup Skole blev Brønderslev kommunes debatoplæg "Fritid i Fremtiden" diskuteret. Problemet er stadig bevarelsen af medborgerhuset. 021
127 19/2 1988 Fredagsklubben i Klæstrup udvider til aktivitetsfeltForuden papirklip, arbejde i skind og læder, træsløjd og teater, kan man nu blive undervist i motorlære og hestens røgt og pleje. 021
128

JKE Køkkenet i Klæstrup, har solgt sin aktiekapital til den sjællandske koncern H+H Industri, Frederiksværk. JKE Køkkenet hedder også Inventarfabrikken Ruke Produktion A/S. 022
129 31/8 1987 JKE Køkkenet i Klæstrup ved Jerslev overvejer en større udvielse. Virksomheden blev for et lille års tid siden opkøbt af den sjællandske koncern H+H Industri i Frederiksværk. 022
130 26/9 1987 Flere aktiviteter for Klæstrup-borgerne. På generalforsamlingen blev det besluttet at nedsætte et udvalg til at tage sig af disse aktiviteter. Klubben Aktiv ungdom der samles hver fredag, er særdeles aktiv. Formanden Leif Nellemann oplyser at de unge selv kører klubben og at de gør det godt. Nyvalg til bestyrelsesn, Søren Juhl, Henning Christensen og Else Jensen. 022
131

Aktiv Ungdom i Klæstrup holdt fastelavnsfest, Brian Jensen blev kattekonge og dronningen blev Mai-Britt Christiansen. Generalforsamling Klæstrup Borgerforening og i aktivitetsklubben. 022
132 15/1 1986 Borgerforeningen har lagt nyt program for forårssæsonen: bankospil, film, sangaften med lærer J.Jensen, fastelavnsfest, spejderleder Henning Larsen fortæller og viser lysbilleder om sin tur til Sierra Leone, tørvefabrikant Martin Christensen fortæller om tørvegravning for år tilbage, familieaften og sankthans. Klæstrup klubben for de unge, fortsætter også med forskellige tilbud. 023
133 10/2 1987 Kommunen var ved at sælge Klæstrup gamle skole, pga for lidt aktivitet til at bevare skolen som "medborgerhus" Borgerforeningens bestyrelse har inviteret byens unge til at være med til, gennem aktiviteter, at bevare skolen. Der er dannet en ungdomsbestyrelse: Birgitte Libak Nielsen, Allan og Brian Bilgard Langbak og Casper Willemann. Foruden hyggelig komsammen også være praktisk betonede aktiviteter. Aktivitetsklubben har udsendt sit program i form af et blad. 023
134 25/9 1987 Klæstrup Borgerforeningens Aktivitetsklub har holdt generalforsamling. Ny bestyrelse: Lenette Sørensen til formand, Jette Langbak, kasserer, Kasper Nelleman, Allan Langbak og Jess Jensen. 023
135 18/9 1987 Artikkel: Invalideægtepar fra Klæstrup, Vi bliver behandlet som det rene skidt, siger Jette og Erik Jensen. 024
136 6/1 1988 JKE-Køkkenet i Klæstrup har fået forhandlernet i Sverige. Der er i øjeblikket ansat 55 mand og det tal har været stabilt igennem hele 1987 siger direktør Erik Lund. 025
137 13/12 1988 JKE-Køkkenet har udskrevet en konkurrence blandt kunderne om hvad de nye køkkenmodeller skal hedde, siger Lars Pedersen fra JKE-Køkkenets forhandlerafdeling i Frederikshavn. 025
138 26/1 1989 JKE-Køkkenet udvider med 50%. Arbejdet begynder til foråret, ifølge direktør Erik Lund. 025
139 23/12 1979 En beretning om et livslangt venskab, fortalt af en feriedreng hos pastor Møller. Billede: Præsteparret Tage og Ingrid Møller med deres første barn. 026, 027
140 14/2 1982 Generalforsamling i Jerslev Vandværk.Vandværket har 372 forbrugere, det er det samme som sidste år. 028
141 26/2
Generalforsamling i Jerslev Vandværk. Der er rigeligt vand og det er af god kvalitet, oplyser Jørgen Svendsen. 028
142 22/2 1988 Generalforsamling i Jerslev Vandværk. Bestyrelsen har været til flere møder ang vandfonden, som kommunen nu har droppet. Prøverne, både de almindelige og de udviede, fra Levnedsmiddelkontrollen viste at vandet i Jerslev er af uamlindelig fin kvalitet. 028
143

Drikkevandet er livsfarligt for Svend Jørgensen og Inge Smalbro Sørensens 9 mdr gamle datter, Malene. 13 husstande er berørt af forureningen men ingen af dem ønsker at blive tilsluttet Klæstrup Vandværk, da tilslutningprisen er alt for høj, det er ca dobbelt så dyrt som i andre kommuner. Billede: Svend Jørgensen, Inge Smalbro Sørensen og deres datter, Malene. 029
144 8/2 1988 Rynkeby leverer rent vand i kartiner til Klæstrup borgere. Vandet bliver leveret hos Jørgen Poulsen, Klæstrupvej 84, som har stillet sig kritisk overfor vandværkets håndtering af larveproblemet. 030
145 10/2 1988 Vandværksledelsen mener at landpost Jørgen Poulsen, kører sololøb i sagen om myggelarver i drikkevandet. 030
146
1988 Generalforsamling i Klæstrup vandværk holdes i Klæstrup skole. 030
147 9/2 1988 Rynkeby Most ankom med 1000 liter kildevand på karton hos automekaniker Benny Jacobsen, Klæstrupvej 85, her kan borgerne hente det, de har brug for. Handels- og elektronikfirmaet Unigar i Veflinge installerede en vandrensemaskine på en af forbrugernes vandhaner. Billede: Glade Klæstrup borgere tog imod Rynkeby Mosts kildevand. 031
148 11/2 1988 Stadig myggelarver i vandet i Klæstrup. Miljøministeren har bedt Miljøstyrelsen indhente udtalelser fra Brønderslev kommune. Billede: en myggelarve. 032
149 5/2 1988 Formand for Klæstrup Vandværk, Torben Nielsen siger til VT at de kan ringe efter kl. 17, han har ikke tid til at beskæftige sig med den sag i arbejdstiden. 032
150 4-5/2 1988 Billede: Jørgen Poulsen med filtret fra hanen, med døde larver i. Amtet vil sætte punktum i myggelarve sagen, fastslår amtsrådsmedlem Niels Østergård, Vrensted. Billede: Niels Østergård. 033
151 18/2 1988 Myggelarver på mod Jerslev. Da Lene Poulsen, Langthjemvej 14 ved Jerslev hælder vand op, ligger der 3 døde og 1 levende myggelarve deri. De har kun fået vand fra Klæstrup Vandværk siden jul. 034
152 25-26/2 1988 Generalforsamling i Klæstrup Vandværk holdes for lukkede døre. Torben Nielsen mener at mødet vil udvikle sig til noget personligt, hvis pressen er til stede. 034
153 18/2 1988 Billede: Niels Poulsen, Langthjemvej 14 ved Jerslev. Myggelarver var nær endt i bagedejen. Næsten samtidig svarede miljøministeren i Folketinget på et spørgsmål i sagen, at en analyse af vandet den 21 januar viste at problemet er løst. 035
154 13/2 1988 Bestyrelsen splittet om beskyldningerne mod landpost Jørgen Poulsen. Der er flere der stadig er utilfredse med at der fortsat er myggelarver i Klæstrups drikkevand. Mange vil ikke tale om myggelarverne og der er en del der i nattens mulm og mørke henter det rene vand som Rynkeby Most leverede i kartoner til det lille samfund. 036
155 14/8 1988 Jeg var ikke med da brevet blev skrevet men er helt enig i indholdet, siger Erling Jensen, medlem af bestyrelsen af Klæstrup vandværk. 036
156 18/2 1988 Selv om der flere steder stadig er konstateret myggelarver, er der ikke nogen sundhedsrisiko, siger Erling Andreassen. 037
157 26/2 1988 Generalforsamling i Klæstrup Vandværk. Myggelarver i vand gav en hidsig debat. Dørene skal lukkes så vi kan få talt ud. Der var skriftlig afstemning om hvor vidt generalforsamlingen skulle lukkes for pressen, resultat: 24 stemte for og 5 imod. 037
158
1988 Myggelarver i vand fra Klæstrup vandværk. 038-043
159 30/4, 1/5 1988 Uorden i Klæstrup Vandværks regnskaber. 044
160 30/4 1988 Vandværksprojekt i Klæstrup Vandværk lader vente på sig. 044
161 23/4 1988 Larvesagen i Klæatrup. 045
162 30/4 1988 Først larver, så gas - så manglede der 60.000 kr i Klæstrup Vandværks regnskab. 045
163 21/5 1988 Klæstrup-projekt stadig uafklaret. Leverandør og amt vil ikke garantere for projektet. 046
164 26/6 1988 Klæstrup Borgerforening arrangerede sankthansfest, der kom ca 75 personer. Faklen med Dronningens ild blev bragt til Klæstrup af Jens Kragbaks flotte hestekøretøj. Mødrene vandt fodboldkampen mellem fædre og mødre. Der var også sækkevædeløb og anden underholdning. 046
165 4/8 1988 Vandproblemet snart løst i Klæstrup Vandværk. Cykelsti fra Klæstrup til Jerslev bliver opprioteret fra en 80. plads til en 25, ruten deles så i stedet for at være 3,3 km bliver den 1,9. 046
166 3/8 1988 Stadig larver i vandet fra Klæstrup Vandværk. 047
167 25/8 1988 Embedslægen: Klæstrup vand kun godt nok til at vaske bil i. Miljøminister Lone Dybkær ind i larvesag om vandet i Klæstrup Vandværk. 048
168 3/9 1988 Mere om Vandværket i Klæstrup. 049
169 5/8 1988 Børge og Karen Jensen betalte 60.000 kr. for giftigt vand. De kom på Klæstrup Vandværks vand, da der var nitrit i deres egen brønd. Vi kan vel lige så godt dø af brøndvandet, som af det bestidte vand vi har nu, siger de og griner trods alt. Billede: Karen og Børge Jensen 050
170 6/8 1988 Mere om Vandværket i Klæstrup. 051
171 13/10 1988 Ombygningen af Klæstrup Vandværk har endelig taget fart. 052
172 1/3 1990 Generalforsamling i Klæstrup Vandværk, det blev besluttet at vandet skal sættes op fra 2,25 kr til 2,75 kr pr kubikmeter. Det kom kun 1 forbruger ud over bestyrelsen til generalforsamlingen. 052
173 30/3 1990 Mindre skorstensbrand på Teglgårdsvej 51 A i Klæstrup, ilden var næsten gået ud da Falck kom derud. 052
174 7/10 1988 Generalforsamling i Klæstrup Borgerforening. Formanden, Leif Nellemann fortæller om den store tilslutning til arrangementer i den lille by. Der er præmiewhist, strikkeklub, bordtennis onsdagsarrangementer og aktivitetsklubben for børn og unge. Kasserer, Søren Juhl oplæste regnskabet.Nyvalgt til bestyrelsen blev Lone Thomsen. På det konstituerede bestyrelsesmøde valgtes Holst Hansen som formand, Søren Juhl som kasserer og Else Jensen som sekretær. Aktivitetsklubben for børn og unge, under borgerforeningen, kørers af de unge selv. Klubben har lige haft generalforsamling, Heidi Jensen blev valgt som formand. Regnskabet viste at klubben har en sund økonomi. 053
175 13/10 1988 Klæstrups borgere bakker godt op om borgerforeningens arrangementer. Studiekredsen sidste vinter havde stor tilslutning, så derfor arrangerer borgerforeningen en ny studiekreds i vinter. Ud over de faste arrangementer, prøver man også med dart. Foredragsaftener med Christian Pedersen, V. Hjermitslev, han fortæller og visser billeder fra en tur til Filippinerne. Adventsmøde, hvor sognets nye præst, N. J. Carstens, præsenteres for Klæstrups beboere. Borgerforeningen er ved at træffe aftale med en politibetjent, som vil give børnene færdselsundervisning. Forældrene bliver også indbudt til dette arrangement. Juleafslutning for alle deltagerne i borgerforeningens arrangementer. Den afholdes den 10 december. Efter nytår genoptages aktiviteterne, oplyser borgerforeningens nye formand, Erik Holst Hansen. 053
176 9/2 1989 Ud af 20 bilister der kørte gennem byen på det tidspunkt politiet foretog fartkontrol, kørte de 6 for hurtigt, der blev målt hastigheder på op til 85 km i timen. 053
177

Syv-årige Kjeld Christensen fra Amborgvej kører i kommunal taxa til skole. Tidligere måtte han gå 1,5 km til skolebussens læskur. Vi turde ikke lade ham gå den farlige vej alene, siger Kjelds mor, Gitte Christensen. Billede: Gitte Christensen med barnevogn og Kjeld ved den trafikerede vej. 054
178 17/11 1989 Amtet har kun 5 mio. til cykelstier, siger Martin Glerup og da Klæstrupvej ligger som nr. 25 på listen, kan man først regne med en cykelsti om 4-5 år. Billede: En cykelist og en bil. 055
179

Byrådsmedlem Uffe Kjærsgaard læste sin egen udgave af H. C. Andersens "Vanddråben" op. Den kommer her. Billede: tegning af "Vanddråben" 056
180 19,22/6 1989 Grønt lys for JKE til at udvide fabrikken. Brønderslev kommune godkendte lokalplanen for Jerslev erhvervsområde Vest. 056
181 28/6 1989 Klæstrup Borgerforenings bestyrelse er i gang med at planlægge vinterens arbejde for børn og unge. Erik Holst-Hansen fortæller at de pga mange henvendelser fra skakinteresserede, måske tager ddet med som en af de mange aktiviteter der foregår på skolen. 056
182 2/7 1989 Bilgas fra Klæstrup til Tylstrup. Linda og Preben Nielsen der i 14 år har drevet selvstændig autoværksted, flytter forretningsaktiviteterne. 056
183 22/1 1989 Så er vandet larve-frit i Klæstrup Vandværk. Billede: Bestyrelsesmedlem Preben Nielsen og formand Torben Nielsen i det ombyggede vandværk. 057
184 3/4 1989 Kvæg-dommerne Reinholdt Vestergaard, Randers og Jens Erik Jensen, Hundelev gav Velone 85 point og Arik Klæstrup 92 point. Den lokale afdeling af Simmentaler-forening er kun 1 år gammel og medlemsantallet går stærkt fremad, siger formanden Egon Klæstrup. Billede: Arik Klæstrup poserer foran publikum og sin ejermand, Egon Klæstrup. 058
185 8/4 1989 Generalforsamling i Klæstrup Vindmøllelaug. Formand blev Niels Jørgen Jensen, kasserer Hans Christian Christensen. Lauget har næsten afsat alle 550 anparter i de to møller, man vil stille op i efteråret. 059
186 19/4 1989 Fredagsklubben under Klæstrup Borgerforenings aktivitetsudvalg har sluttet for denne sæson.Motorlære fortsætter under mekaniker Preben Nielsens kyndige vejledning. 059
187 31/3 1989 Aktivitetsudvalget i Klæstrup Borgerforening har sat et teaterstykke i scene "Sådan en rigtig ØV-jul" 059
188 12/3 1989 Et vindmøllelaug stiftede sig selv og 450 af de 550 anparter er solgt. Niels Jørgen Jensen, Hans Christian Christensen og Erling Fagerberg fra Jerslev, Benny Jacobsen fra Klæstrup og Erik Christensen fra Brønderslev blev valgt til bestyrelsen. På det stiftende møde var Henning Kruse, Bonus til stede sammen med en repræsentant fra den lokale sparekasse. 059
189 18/8 1989 Klæstrup Møllelaug håber på stille vejr den 11 september når opsætningen af de 42 meter høje møller starter. Der er tegnet 552 anparter til 3700 kr. stykket. 059
190 8/10 1989 Jerslev: JKE-Køkkenet får ny produktionshal og lager på Gammel Klæstrupvej. Produktionen er i dag fordelt med 60 % til eksport og 40 til hjemmemarkedet. Billede: Spærrrene er rejst til den nye bygning der skal rumme produktshal og lager hos JKE-Køkkenet. 060
191 16/12 1989 Kunstig sø ved JKE-Køkkenet. Rensningsanlægget kunne ikke klare overfladevand m. m. fra tagkonstruktionerne, siger direktør Erik Lund, derfor kom ideen med at skabe en kunstig sø. Udvidelsen er på 2800 kvardratmeter til henholdsvis produktion og lager. 061
192 28/4 1992 Brønderslev Erhvervsråd har fundet 2 virksomheder i kommunen til at modtage erhvervsrådets initiativpris. JKE-Køkkenet og Bo-glas. Direktørerne Jørn Sørensen og Erik Lund medtog priserne. Initiativprisen blev indstiftet af Nørresundby Bank. Med pengegaven fulgte en kultegning af de to virksomheder, udført af Otto Møller. 061
193 15/9 1989 To mand fra Bonus i Brande gik i gang med at samle de to vindmøller på Klæstrupvej 112, Klæstrup. Formanden fro vindmøllelauget Niels Jørgen Jensen regner med at møllerne kan producere ca 650.000 kWh til Brønderslev og Oplands Elforsyning om året. 062
194 18/12 1989 Finn Jørgensens vindmølle på Egelundsvej gik amok. Der var en kortslutning i maksimal-afbryderen og luftbremserne på vingerne blafrede og larmede. Møller er en prototype af Vindsyssel 270. 062
195 22/1 1990 Ungdomsklubben under Klæstrup Borgerforening klarer sig uden hjælp fra det offentlige og børnene gir kun 10 kr. om året for at være med. Børnene, i alderen 7-13 år, afgør selv hvad de vil lave og fører selv deres regnskab. På den måde er vi sikre på at ramme det, børnene har lyst til, siger borgerforeningens formand Erik Holst Hansen. Billede: Brian og Brian reparere knallert mens Alan holder styret, bag dem ses Erik Holst Hansen. 063
196 7/2 1989 Klæstrup Vindmøllelaug orienterer om vindkraft og om de to møller som lauget planlægger at opstille på Niels Jørgen Jensens grund, på et møde på Jerslev Kro. Henning Kruse fra vindmøllefabrikken Bonus i Brande kommer og taler om den tekniske del af projektet og en repræsentant fra Jerslev-Hellum Sparekasse besvarer økonomiske spørgsmål. 064
197 9/2 1989 Klæstrup Vindmøllelaug holdt møde på Jerslev kro, Henning Kruse fra Bonus i Brande fortalte om møllerne og viste lysbilleder.. Ca halvdelen af anparterne til de to møller er solgt. Niels Jørgen Jensen håber at flere melder sig, da det er billigere at bygge begge møller. 064
198 25/10 1995 Klæstrup Borgerforening arrangerer fællesspisning. 065
199 23/1 1996 Hærværk på lamper på en ejendom på Klæstrupvej i Klæstrup. 065
200 2/1 1996 Politiet mener at containerbranden ved JKE-Køkkenet, nytårs morgen, var påsat. Falck fra Brønderslev begrænsede skaderne til selve containeren. 065
201 1/3 1996 Gardin i flamme hos Lindy Thomsen Klæstrupvej 77A, Klæstrup. Familien fik hurtigt revet gardinet ned og slukket det. Slukningsmandskabet blev alarmeret men kunne konstatere at branden var slukket. 065
202

Annonce fra Lunden, Gl. Klæstrupvej 61. 065
203

Generalforsamling i Klæstrup vandværk i Klæstrup Gamle Skole. 065
204

Klæstrup Borgerforening takker for den store opbakning, sponsorgaver m.v. til bankospil. 065
205 31/3 1996 Klæstrup Borgerforening arrangerer sæsonens sidste fællesspisning i Klæstrup Gamle Skole. Jens Ole Nielsen fra Scwåmpis Venner var gæst. 065
206 27/4 1996 Klæstrup blev forpestet af gylle, der ved en fejl blev lukket ud i byen. Brønderslev Kommunes Redningsberedsskab sendte flere køretøjer til stedet for at spule kørebanen ren for gylle. 065
207

Flotte dyr fra Brønderslev Kommune blev præmieret ved Landsskuet i Herning. Jørgen Kragbak og Jens Kragbak fik begge præmier. 065
208 9/8 1996 En vandpumpe blev stjålet fra et vandtrug på Risholmsvej i Klæstrup. 065
209 August 1996 50 besøgende hos gårdejer Egon Klæstrup, Teglgårdsvej 77, Klæstrup, da han holdt åbent hus for at visse sin bestand af Simmentaler-kvæg frem. 065
210 17/11 1989 Formand for Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø, Martin Glerup var på besøg i Klæstrup i går. Han kunne ikke love at fremrykke cykelstien men ville undersøge muligheden for at få indkørslerne, til Klæstrup, bedre markeret. Formand for Klæstrup Borgerforening Erik Holst Hansen sagde efter mødet at han er godt tilfreds med udfaldet af mødet. Billede: Martin Glerup. 066
211 1/8 1995 Klæstrup Borgerforening har etableret og betalt en legeplads ved den gamle skole på Klæstrupvej. Brønderslev og Oplands Elforsyning har været behjælpelig med nogle master. Formanden for borgerforeningen Lene Søndergaard fortæller at der er planer om at udbygge den senere. Dagplejegrupperne i Jerslev og Klæstrup er inviteret til indvielse. Der bydes på cirkus på plænen med bla. Mathilde Nørgaard på sin hest. 066
212 5/10 1995 Med Klæstrup Borgerforenings flotte program er der lagt op til et aktivt efterår for borgerne i Klæstrup og omegn. 066
213 18/3 1988 Kun tre dage efter at tømmermester Børge Sørensens virksomhed, hvor JKE-Køkkenet for fremstillet sine bordblader, nedbrændte - begynder køkkenelementfabrikken igen at producere bordplader, siger JKE-Køkkenets direktør Erik Lund. Billede 1: Direktør Erik Lund. Billede 2: brandslukningsarbejde. 067
214 17/2 1989 Jens Andreassen, Bådsvej 17, Frederikshavn vandt rejsen til Florida. Det var JKE-Køkkenets præmie for bedste forslag til virksomhedens nye køkkenmodel. Jens Andreassen synes at den skal hedde Napoli og det er dommerkomiteen enige med ham i. Komiteen bestod af erhvervschef Laurits Østergaard, Brønderslev, arkitekt Torben Holm Christiansen, Brønderslev og reklamechef Bjarne Stefansen, Brønderslev. 068
215 april 1989 Miljøgodkendelse til udvielse af JKE-Køkkenet, Gl. Klæstrupvej 75. Billede: JKE-køkkenet producerer elementer til køkken og badeværelse. 068
216 28/4 1992 Lidt historie og facts om JKE-Køkkenet i Jerslev oplyst af direktør Erik Lund. 068
217
1951 Klæstrup Idræts- og ungdomsforening afholder bal på Jerslev Kro. 4 annoncer ang. Klæstrup Idræts- og ungdomsforenings Dilettanter opfører "Den kloge mand". 069
218 27/4 1951 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening har holdt generalforsamling. Til bestyrelsen genvalgtes Ernst Kjærgaard, Ruth Eriksen og Karsten Jensen. Nyvalgt Agnethe Dissing. Suppleanter Egon Jensen og Erling Bøgh. 069
219 Juni 1951 Indre Mission stiller telt op på Thv. Christensens ejendom. Enhver er hjertelig velkommen. 069
220 Januar 1951 Sterup Idrætsforening inviterer Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening til fest i Sterup. 069
221

Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening starter Hånd- og fodbold i maj. 069
222

Der er tilmeldt 4 elever til Klæstrup Skole. 069
223 23/11 1951 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening har holdt møde i skolen. Pastor Møller og Frue holdt foredrag og oplæsning. 069
224 19/2 1952 Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening har holdt møde i skolen. Pastor Arendt, Ugilt holdt foredrag om Canada, hvor han har været præst i nogle år. 069
225 25/3 1952 Der bliver ungdomsmøde og filmfremvisning i Klæstrup skole ved Ahlman Christiansen, Skæve. 069
226

Julens Glæde, Klæstrup afholder generalforsamling med udbetaling på skolen. 069
227

Klæstrup Idræts- og Ungdomsforening har afholdt generalforsamling. Formand Jens L. Pedersen aflagde beretning og kasserer Karsten Jensen, Nedergaard oplæste regnskabet. Til bestyrelsen genvalgtes lærer Dissing. Nyvalgte Møller Jensen, Nedergaard, Carl Christensen, Teglgaarden, Erik Holst Hansen, Koldnaae og Knud Larsen, Klæstrup. 069
228 December
Klæstrup Idræts- og ungdomsforening afholder Bal på Jerslev Kro. 069
229 November
Klæstrup Idræts- og ungdomsforening afholder Bal på Jerslev Kro. 069
230 April
Klæstrup Idræts- og ungdomsforening afholder Bal på Jerslev Kro. 069
231
1952 Annonce: Klæstrup Cementstøberi ved S. Simonsen 069
232 1/5 1952 Klæstrup Idrætsforening har holdt feneralforsamling. Formand Ernst Kjærgaard, Aalstrup aflagde beretning og kasserer Karsten Jensen, Nedergaard, Langthjem oplæste regnskab. 069
233 10/9 1952 Skolekommisionen holdt møde med skoledistrektets beboere i Klæstrup om hvorvidt Klæstrup Skole skal nedlægges, der blev foretaget en afstemning som viste at der var stor majoritet for bevarelsen af skolen. 069
234
1952 Klæstrup Idræts- og ungdomsforening holder udflugt sammen med Sterup Idrætsforening til Djursland. Afslutning sammen med Rakkeby Ungdomsforening på Svendstrup Kro. 069
235 17/12 1990 På vejstrækningen Jerslevvej mellem Gl. Kongevej og Nørregaardsvej krydser rådyrerne vejen til fare for sig selv og trafikanterne. Situationen har gentaget sig mange gange for Lis og Karl Kristian Nørgaard fra Klæstrup. De kommer kørende, et rådyr løber ud, de bremser men to gange har det desværre været for sent. Billede 1: Karl Kristian Nørgaard med et påkørt stykke vildt. Billede 2: Jerslevvej. 070