MenighedsrådJerslev
Id Dato Årstal Søgeord Bind side
1
1950 Efterårsmøde med pastor Jørgen Jensen, adventsmøde med tale af lærer Hyldgaard Poulsen, Flyvbjerg. Diakonarbejde. Sudanbasar. Ny kristelig lytterforening. Indre mission med tale af Vestergaard Nielsen. KFUM og K har møder, kvindekredsen, Pastor Torp Pedersen taler i Flyvbjerg skole. Søndagskole på udflugt Indre Mission 100 år 001
2
1951 Kirkeligt Samfund pastor Fredsted talte om Winston Churchill. Menighed møder, Indsamling til Tating skole i Sønderjylland. KFUM soldatertjeneste møde med Hansen Løkken som taler. Kirkeligt Samfund møder. Kirkefredningsudvalget Provst Exner, Hald. Møder 002
3
1953 Menigheds møder, syv ansøgere til Kapellan embedet Vemmelund instillet som nr. 1. Udvidelse af ny kirkegard. Pastor Niels Flemming Lygaard Sørensen ny præst. Budgetbehandling for 1956-57 adventgudstjeneste ved pastor Porsborg Hellevad 003
4
1952 Menigheds møde genvalg til alle godkendelse til køb af bolig til præst i Hellum. Møde om kun én konfirmation om året. Køb af jord til kirkegårds udvidelsen af Hagbard Madsen, kirkestatistik, tilbud på centralvarmeanlæg i præstegården 004
6 6/11 1950 Restaurering af kirken, kirkens genindvielse 4/12 1950, møder 005
7 18/6 1953 Kapellan Torp Pedersen ny sognepræst i Thy, afskedsfest 18/6 1953 006
8 20/4 1952 ny kirkegårdsjord indviet, kirkestatistik for 1953 og 1956, fredning omkring kirken, gudstjenester 007
9
1953 Carl Johan Vemmelund indsættes som præst, menighedsråd konstituerer sig, pris på jordareal til kirkegårdsudvidelsen, fredsvalg, den nye salmebog 30/1 1954 008
10 24/6 1956 sommermøde ved pastorHolger Sørense, Hjørring. Pastor Lygaard Sørensen indsat som ny præst, møder 009
11
1955 sommermøde, kirkeligt samfund holder konfirmandfest i forsamlingshuset. Tage Møller er død 8/9 1955. møder i præstegårdshaven 010
12
1955 Kirkens genindvielse, byens ældste hus forsvinder for at give plads til udvidelse af kirkegården 011
13
1955 pastor Bent Voller indsættes af provst Kinch i alle tre kirker 012
14
1961 4/4 71 kr. i kollekt til KFUM og K. 9/4 konfirmation. Åbent hus i præstegården. Hynder anskaffes til kirkebænkene. Ansigtsfløftning til Jerslev kirkebakke. Lærerens kirkelige pligter 1906 013
15 31/10 1957 prøvevalg til menighedsråd, lærer Jens Jensen ny kirkesanger, provstesyn, Ny graver og ringer søges Peter Bach Pedersen antages som graver og ringer, kirkestatistik 1957, 0g 1959 13/5 1961 kirken repareres 014
16 3/12 1955 32 ansøgere til ledigt sognepræsteembede, ny køreskole ved Edlert Voldbæk, sommerkomsammen ved pastor Lygaard Sørensen , lærer Rasmussen takkes for kirkesangen, Harald Thomsen afløser, afskedsfest for graver og kirkebetjent Godtfred Christensen og frue, Otto bertelsen ny formand for rådet. 17/5 1960 fjernvarme i kirken 015
17
1959 ni ansøgere til det ledige præsteembede Otto Bertelsen blev ansat, præsteindsættelse ved provst Kinch, Vemmelund holdt afskedsgudstjeneste og afskedsfest for Vemmelund, 51 konfirmander 016
18 20/9 1961 gudstjeneste ved Dischon Sudan med tolk, Danmarks kristelige arbejderbevægelse holdt gudstjeneste, opstillingsliste til menighedsråd, 15/10 1961 Peder Dyrskjøts mindesten flyttes, Mariane Larsen og broderen Valdemar Larsen skænker kirken 4000 kr. statistik 1960, midnatsgudstjeneste 017
19 6/1 1962 kirkestatistik, 28 piger og 24 drenge konfirmeres , kollekt 30 kr. til det danske bibelselskab, konfirmadstuen er repareret 018
20
1968 de kirkelige udgifter steget, tre fredsvalg, kirkestatistik 1962 og 1968, kirkelige overslag, prøvevalg i Mylund og Hellum, graver Peter Bach frasiger rengøring af private gravsteder 019
21
1957 konstituerende møde Lysgaard Sørensen formand, kirkesaktten stiger med 6000 kr. 1961 fællesliste til valg, fredsvalg, 1965 menighedsråds møde i Hellum hos uddeler Ckr. P. Hansen konstituerede sig 020
22 30/4 1965 Besættelsen mindet ved gudstjeneste i Jerslev, provst Per Clemmesen prædikede 021
23
1973 fællesliste, orgelfond på 80000 kr. konstituerende møde med lærer Chr. Dissing som formand, lagt budget, tårnet repareres 022
24
1981 19/12 skolekoret synger ved gudstjenesten, julekoncert, Dissing fratrådt som organist Marianne Hausgaard Jensen ny organist 27/3 1987, Kristelig Lytterforening har generalforsamling, nyt blytag, indre mission har fødselsdag, 30/4 1987 nu er faner tilladte i kirker, julekoncert 2/12 1981 024
25
1981 omfattende restaurering af prædikestolen i Jerslev, Ester Bertelsen taler om rejse til Bangladesh 023
26 26/1 1987 børn i Bangladesh får støtte fra Jerslev og Hellum, Kirkeligt Samfund holder møde, Arne Jensen ny formand i Mylund menighedsråd, 27/2 1980 der søges ny organist, store høstofre, møder 025
27 25/3 1987 kirkebudget stiger 17 pct. 28/3 1987 møde om nyreligiøsitet. Kirkeorgelet synker ned i en grav, underskud 1986, alterdug til Jerslev kirke fra anonym giver 026
28 23/5 1987 gravkammer undersøges 027
29 15/9 1987 gravfund uden interesse, 7/9 Pulpituret snart på plads, pastor Glasius er sygemeldt, konfirmandforældre i præstegården, nye ringetider 028
30 11/5 1987 organist Jens Chr. Dissing trækker sig tilbage Glasius takker Dissing, Marianne Hausgård Jensen ny organist, pulpituret kostede 333555 kr. 029
31 19/5 1987 biskop Henrik Christensen kommer til Jerslev i anledning af at Pulpituret er blevet restaureret 030
32 2/11 1987 Missionauge i Jerslev, Kirkeligt Samfund møde "Dansk Kultur og folkelighed" ved Flemming Jansen, domprovst Rudolf Arendt i Jerslev 031
33 7/6 1988 Esther Bertelsen taler om Bangladesh ved familiegudstjenesten, opstilling til menighedsråd møde i Kirkeligt Samfund ved Gerda Jensen 032
34 3/10 1988 smuk afskedsfest for præstepar P. W. Glasius og frue. Julekoncert med sammenspilsgrupper, menighedsrådsvalg Mylund 033,034
35 12/7 1988 Enighed om at ansætte Niels Jacob Carstens som ny præst efter Glasisu, interview med Carstens, opstillingsmøde til valget, soldatermøde 035,036,038
36
1988 menighedsrådet i Mylund, Jerslev og Hellum otte søgte præsteembedet 036
37 20/10 1987 Biskop Henrik Christiansen prædikede i en næsten fyldt kirke, Marie Louise Clemmensen holder koncert, 26/11 1987 Jerslev får kirkekor, 22/1 flere fødsler i Jerslev 037,038
38 25/9 1988 afskedskomsammen for pastor Glasius 038
39 11/12 1988 Ny præst vil gøre gavn i Jerslev interview med Carstens, provst Clemmensen foretog indsættelsen 039,040
40 3/1 1988 IM møderække, Knud Møller taler ved Kirkeligt Safunds møde, møder, budgetmøde, fastegudstjeneste, præstegård istandsættes, musikaften, kirkestatistik 1989 041
41
1989 medhjælper søges til kirkegården, Niels Jacob Carstens valgt som ny formand for Kirkeligt Samfund, IM møder, juleklip og risengrød, ny skik med at mindes de døde på allehelgens dag, familiegudstjeneste 042
42
1991 Toftegårdsskolen boykotter juleafslutningen i kirken, Kirkeligt Samfund holder kirkemøde, Grauholm prædiker, søger organist 043
43 29/12 1989 Materielhus ved kirken opført, Kirkeligt Samfund holder møder, grundlovsmøde, foredrag om skolen, budgetmøde med ændringer 044
44 9/3 1990 IM generalforsamling, og mange møder. Kirkeligt Samvirke holder mange møder 045
45 27/9 1991 Kirkeligt Samfunds mødeprogram, IM høstfest i Sterup, Grethe Klyver Christensen ny organist, julekoncert med Tentanovakoret, de døde mindes, kursus i grandækning 046
46 29/3 1992 Budgetmøde forsikringspræmien stiger voldsomt, opstillingmøde til valget, ny kor sæson, Hans Karlsen er konstitueret efter Carstens, konfirmandliste 1992, de ni læsninger 047,048
47 26/3 1991 Børge Arentsen ny formand for menighedsrådet i Jerslev, konfirmandstuen renoveres, salmesangsaften, højttaleranlæg i kirken 048
48 8/11 1991 Døden er emnet på familiegudstjenesten, Otto Bertelsen holder foredraf i Kirkeligt Samfund, salmesangsaften, IM møde, koncert med Tentanova koret, Ulstrup pensionist kor synger 049
49 27/9 1992 Kirkeligt Samfund har foredrag ved Lilian Freltoft "En gammel biskop- støvet op og støvet af". Foredrag om kirkegaard, Valmenighedspræst Michael Nielsen, Vrå taler og viser lysbilleder, generalforsamling i Kirkeligt Samfund bestyrelsen er nævnt 050
50 25/2 1992 Bent Woller taler om "Folkekirken, som jeg ser den" arrrangør er Kirkeligt Samfund, nye i dens bestyrelse, Per Riis giver koncert i Jerslev kirke, møderi Kirkeligt Samfund, bibelforedrag 051
51 10/3 1993 10 ansøgninger til det ledige præsteembede seks af dem høres, rådets budgetmøde, skal tårnet oplyses? Kor sang påsken ind, konfirmander i Jerslev 052
52 11/12 1992 korliv blomstrer i Jerslev 053
53 25/5 1993 Jens Jensen fratræder som kirkesanger ny søges, kandidatliste til valg, søger sekretær til præsten, tur til ordination i Budolfi kirke hvor Hanne Svensmark ordineres, ny alterbog i de tre kirker 054
54 12/6 1993 Ny præstefamilie i Præstegården 055-061
55 31/3 1993 budgetmøde, efterlyser nye medlemmer til koret, høstgudstjeneste, sangaften med Karin Hyldahl og Stefan Kaae, 061
56 12/12 1993 dagplejemødre i kirke, børne og familiegudstjeneste, afdøde mindes på allehelgensdag, Studiekreds om etik, Marie Laursen med i musikgudstjeneste i Hellum. 062
57 7/10 1993 Hanne Svensmark knytter kontakt til Estland, aften om Estland Asger Refshauge fortæller og viser lysbilleder fra Estland om kirkelivet der, syer for Estland 063,064
58 8/2 1994 Ny gudstjenesteform til debat. Kammerkoncert med harpetrioen Madame Claude. 065
59 26/11 1993 Kirken er nu oplyst 066
60 29/3 1994 børne og voksenkoret gav koncert 067,068
61 9/5 1993 Frederikshavn bykor sang i Jerslev kirke, budgetmøde konfirmandstuen billigere end forventet kirkens mure skal repareres, kirkeværdier mærkes, børne og familiegudstjeneste aften gudstjeneste 069
62 27/2 1994 skal den nye gudstjenesteform vedtages? Kor synger igen, bibelstudiekreds, konfirmandliste 070
63 6/6 1994 anonymgiver 25000 kr. til Estland, Hanne Svensmark laver samarbejde med estisk by Sindi og fortæller om byen , minibasar gav 5000 kr til Estland 071
64 17/7 1994 esterne glade for at se Hanne Svensmark 072
65 6/11 1994 kommende konfirmander dramatiserer de ti bud 073,074
66 23/9 1994 høstgudstjeneste, sangaften, folkeligt foredrag, vi synger julen ind med det nye ungdomskor, de ni læsninger, 075
67 3/1 1995 menighedsrådsmøder bliver med offentlig adgang, sangaften, esterne har fået eget hus Hanne Svensmark om Sindi 076
68 1/6 1994 der nørkles for fattige venner i Estland 077,078
69 12/4 1994 Estlands venner til sogneaften Gustav Siig Sørensen fortæller om landet, Bazar for Estland gave til landet 079,080
70 3/5 1995 koncert i Mylund kirke med Frederikshavns pigekor, Flygtninge og bibelen til debat 23/3, Ekspert ser på kirkemuren der er angrebet af alger. Kor sang om skævhed, påsken synges ind 081
71 19/3 1994 Mogens Borup Christensen ny kirkesanger i Mylund, Kirkegårdskontor ved Mylund kirke, Luciaoptog i Mylund kirke, børne og familiegudstjeneste i Mylund korsang 082
72 6/12 1994 Jerslev præstegård er blevet synlig, elmetræerne fik elmesyge og er fældet, Gravermedhjælper søges, studiekreds, nye salmer afprøves 083
73 5/4 1995 Det nye tag kostede 22000 kr. budgetmøde. Ikke mange møder op til de åbne menighedsrådsmøder, Legoklodser til Estland 084
74 24/4 1995 korkoncert med Coro Misto dirigeret af Søren Bich. Konfirmandliste 1995. børne og familiegudstjeneste, Hanne Svensmark holdt gudstjeneste på plejehjemmet, orgelkoncert, kat i kirke 085
75 20/3 1995 børnekoret opfører Saul og David under ledelse af Grethe Kløver Christensen, kommende konfirmander leder gudstjenesten 7/4 086
76 24/1 1996 debat om flygtninge ved Henrik Svane flygtningehjælpen Nordjylland. Kor synger julen ind. Annete Bo Nielsen og Jens Bové synger duet 087
77
1995 Sogneaften Ulandsarbejde i Stillehavet ved Mette Borresen og Lars Lindhardt, Hellum. Sangaften med voksenkoret, børne og familiegudstjeneste der tages frugter med. De afdøde mindes. Debataften om salmer 088
78 27/1 1996 sangpædagog Annette Bo Nielsen gav børnekoret ny inspiration sammen med Grethe Klyver Christensen 089,090
79 15/3 1996 besøg fra Sindi i Estland. Estisk hånarbejde på biblioteket i Brønderslev 091
80 22/3 1996 borgmester Peder Ivar Nielsen modtager Esterne 092
81 19/3 1996 Esterne er overvældet over danske forhold, besøgte JKE i Klæstrup 093,094
82 20/12 1996 julegudstjeneste for børnehave børn, og skolen, børnene pyntede træet 095
83 21/9 1996 Jerslev kirke skal renoveres, opstillingsmøde, Børge Arentsen genvalgt som formand, de ni læsninger 13/12 096
84 3/9 1996 korstart. Julen synges ind. Efterårskoncenrt med Per Riis. 097
85 27/3 1996 kirkemurene plages af alger. Konfirmandlisten. Orienteringsmøde om valget. Hanne Svensmark sygemeldt 098
86 20/7 1997 venskab blev knyttet til Sindi i Estland 23 borgere fra Jerslev under Hanne Svensmarks ledelse besøgte byen. 099,100
87
1997 fornem koncert i Jerslev kirke med Annete Bo Nielsen, Jens Bové, og Lars Sømod Jensen 101
88 21/1 1997 Kim Sjøgren giver koncert i Jerslev kirke, Lars Hannibal og Michaela Petri giver koncert i Mylund Kirke 102
89 8/10 1996 Carl Christian Jensen, Skagen taler om kirkefællesskab over grænser. Gudstjeneste ved biskop Søren Lodberg Hvas. De afdøde mindes, konfirmandliste, høstgudstjeneste 103
90 7/10 1997 Kirkeligt Samfund møde Michael Berg, Jetsmark fortæller om kalkmalerier i Jetsmark kirke. Sogneaften med Lisbeth Smedegaard Andersen "Kristusbilleder gennem tiderne" rådsmøde, Studiekreds med temaet: Billeder i kirken, børne og familiegudstjeneste over emnet "Skabelsen" 104
91 30/3 1997 ringning automatiseres, børne og familiegudstjeneste i påsken koret medvirker, de ni læsninger, ringning kan ikke automatiseres alligevel 105,106
92
1997 Kirken er flittigt brugt, sogneaften hvor Hanne Svensmark fortæller om kirkerne, menighedsrådsmøder, Elna Adelstorp afløser Svend Terkelsen i rådet 106
93 16/9 1998 kirken lukkes et halvt år på grund af restaurering. Konfirmandliste 107
94 9/9 1997 Erling Thomsen og Stefan Ingerlsev giver koncert i Jerslev Kirke. Nytårskoncert ved Mads Bille 108
95 26/8 1998 18 estere på besøg i Hellum på Nakkebjerg hos Britta og Egon, og hos Erling Andreasen 109,110
96
1997 Kirkekor kalr til ny sæson, de ni læsninger, Afskedsgudtjeneste for organist Grethe Klyver Christensen i Mylund kirke og sammenkoomst på Jerslev kro efterfølgende, ansøgning om ny organist opslås igen 111
97 24/9 1996 85 årige Anne Boyer Rasmussen er med på noderne i kirkekoret, syng dig glad 112
98 16/11 1997 Frede Hansen AOF Brønderslev taler over emnet: Har Gud en chance i Albanien, foredrag om Uganda, Sogneaften om engle, afdøde mindes 113
99 22/2 1999 Organist Jørn K. Andersen ansat til de tre kirker, han inviterer til korstart 114,118
100 19/8 1998 Jerslev er vært for 18 estere der indkvarteres privat. Estlandbasar i præstegården 18/9 115
101 22/9 1998 Billede af menigshedshuset i Sindi, Estland som blev realiseret ved hjælp fra Jerslev, Hanne Svensmark prædiker i huset 116,126
102
1999 konfirmandlisten 117
103
1999 vovede farver i Jerslev kirke orange loft, Henning Kjærgaard kan nu ringe fra kirkerummet 119,120
104
1999 Søren Lodberg Hvas foretog genindvielse af Jerlev kirke efter restaureringen, KFUM spejderne deltog også i genindvielsen 121-124
105 30/8 1999 Jerslev kirkekor klar igen. Kirkediget er færdigt 3/10 199. De afdøde mindes, Sogneaften ved den nye organist Jørn Andersen, danks-estisk aften, gudstjeneste for dagplejemødrene 125
106 29/11 1999 Troen sendes ud i bogform alle får en bog i anledning af 2000 året for Jesus fødsel "En folkebog om Troen", Katekismusaften, debat om kristendommen, budgetmøde, de afdøde mindes 127
107 19/12 1999 Elever fra Toftegårdsskolen holder en del af juleafslutningen i kirken, børn opfører krybbespil, børnehavebørn i kirke, der søges ny kirkesanger 128
108 25/11 1999 Kirkens historie fortælles i ord og billeder i et lille hæfte lavet af Grethe og Elert Voldbæk, Ruth Kristensen, samt Elna Adelstorp, Kurt Bering har taget billederne 129
109 25/11 1999 Jerslev Kirke er blevet en af vejkirkerne 130
110 3/12 2000 juletræet på torvet tændes og der holdes julefest på Toftegårdsskolen, hvor kirkekoret også underholdt, varm suppe på kroen 131,132
111 13/9 2000 opstillingsmøde annoncer om menighedsrådsvalgene 133
112 22/2 2001 Fastelavsnfest efter gudstjeneste, debataften om den nye salmebog, kirkelige udgifter stiger med 350000 kr. de afdøde mindes, Hærværk på kirkegård er opklaret 134
113 10/3 2001 Salmeaften med biskop Lodberg Hvas. Kirkekoret er klar til at synge igen, 10/7 Esstisk-Svensk musik i Hellum kirke, koncert med Radmilla Radic og organisten Solvej Brandt i Jerslev kirke 135
114 4/3 2000 Budgetmøde, Diskussion om "Menighedsrådet- hvad laver de egentlig" Påsken synges ind, det nye menighedsråd med Børge Arentsen som formand, Domorganist Erling A. Thomsen giver koncert 136
115 24/3 2002 kirkekoret har 10 års fødselsdag, 4/4 ny tur til Estland, 7/4 musikaften i kirken, Ebbe Trenskov "Jesus min søn" skuespil i kirken, hærværk på toiletter 138
116 2/6 2002 Kirkekoncert og fællessang Al-Te-Bas-So koret deltager, børnekoret gæster Rosengården 22/12, høstgudstjenester i alle kirkerne, hærværk mod pulten i våbenhuset tvinger menighedsrådet til at lukke kirken i vintermånederne 139,140
117 15/12 2002 mange jule arrangementer i kirken 140
118 15/5 2003 Nordisk musik i Jerslev kirke med medvirken af Henriette Danielsen og pianisten Vita Kold, nyt tag på præstegården, de ni læsninger udgives på CD til omdeling, Litteraturkreds 141,142
119 31/8 2003 morgensang Hanne Svensmark, organist Jørn Andersen og kirkesanger Vibeke Rolskov byder på rundstykker og kaffe i konfirmandstuen en gang om måneden, høstgudstjenester i alle kirkernem klavermusik ved Brønderslev musikskole 143
120
2003 konfirmand eller nonkonfirmand 144
121
2003 Hanne Svensmark vandt en rejse til Tyrkiet i konkurrencen "Den Gyldne Taljagt" gaven blev overragt af bladchef Lars Nielsen under konfirmandundervisningen 145,146
122 7/9 2004 Gospel i Jerslev med koret Concentus 147
123 13/01 2003 Vibeke Rolskov ny kirkesanger ved de tre kirker, fastelavnsfest begynder med udklædte børn i kirken, voksenkor klar til sommerferien, klaverkoncert med Marie Louise Clemmensen, foredrag om grundloven, 100 året for lov om menighedsråd 148
124 14/12 2004 Julen synges ind, det nye menighedsråd, fyraftenssang, Opera og klassisk sang i Jerslev kirke med deltagelse af bl.a. Vibeke Roldskov, søger præstesekretær 149
125 2/9 2004 menighedsrådsvalgene, morgensang, høstgudstjenester 150
126
2005 Jerslev kirkekor har 10 års fødselsdag og det markeres med en koncert 151
127 27/9 2005 Aftensang med kirkekoret, Sogneaften med Anders Laugesen med "Folk og Kirke". Ny alterdug syet af Anne Marie Nielsen, fortælling om Filippinerne 152
128
2005 konfirmandlisten, forårskoncert med Altebassokoret, ungdoms og voksenkoret har Glad sang i Jerslev Kirke, slut på årets aftenssang, høstgudstjeneste 24/9 154
129 19/4 2005 Kursus i at indrette gravsteder på nye åder 153
130 21/7 2006 koncert me det nordjyske ensemble Arioso 155
131 6/3 2007 Hanne Svensmarks afskedsgudstjenester og afskedskomsammen i Jerslev forsamlingshus, konfirmandlister 156
132 7/5 2006 konfirmandlister, ni læsninger, aftensange 157
133 26/6 2007 organist Jørn K. Andersen er færdiguddannet som organist interview med billede taget af Kurt Bering 158
134 26/8 2007 kirkens kor øver igen, sangaften med Lean Waage Beck, julen synges ind børne og ungdomskor medvirker, Altebassokoret deltager også 159
135
2007 præsteindvielse i Budolfi kirke 160
136 22/6 2007 klassisk musik i Jerslev kirke med familie fra Estland, koncert med Arioso 161
137 26/10 2007 Ann Sofi Lægsgaard Andersen enstemmigt indstillet som ny præst, der var seks ansøgere, familien er flyttet ind i præstegården 162
138 10/2 2008 indsættelses gudstjeneste faderen Knud Erik Lægsgaard medvirkede ved indsættelsen samt provst Ole Skovgaard 163,164
139 15/10 2007 samtaleaften over emnet Folkekirken - død eller levende" 165
140 4/4 2008 aftensang om påsken 166
141 dec. 2008 færre søger julehjælp i år 167
142 3/12 2008 jul i kirken med fællessang, musik, korsang og levende lys 168
143 9/9 2008 kirkekorene klar til en ny sæson, menighedsrådet medlemmer med Susanne Bech som formand, de afdøde mindes på allehelgensdag, julegudstjeneste 169
144 11/11 2008 annoncer om menighedsrådsvalgene, konfirmander opfordres til at deltage i gudstjenester 12 gange, sogneaftener, læsekredsen begynder, koncert med Arisoso 170