Jerslev Byfest og Danmark Dejligst

Byfest og Danmark Dejligst Jerslev er oprettet som forening i foråret 2018 med det formål at arrangere og afholde en koncert-/festivaldag den 25. august 2018 i samarbejde med Danmark Dejligst, et landsdækkende koncept med masser af musik og fest. 

 

Læs foreningens vedtægter her.

Forening: Danmark Dejligst Jerslev

Nyheder

Vær med!

02-06-2018 af Danmark Dejligst Jerslev
På mandag er der stiftende generalforsamling i foreningen Danmark Dejligst - 9740 Jerslev.

Den kommende byfest og Danmark Dejligts-festival er godt på vej! Musikere og andet sjovt er fundet, og programmet for dagen er snart på plads. Helt formelt skal der dog lige oprettes en forening, og derfor indbyder arbjedsgruppen til stiftende generalforsamling på mandag kl. 20 i JSI's cafeteria. Du er velkommen til at møde op og smide input eller sætte dit navn på en vagtplan til festivalen! :) 

Forslag til vedtægter:

Vedtægter for Byfest & Danmark Dejligst i Jerslev J (9740)
§ 1 NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er ”Danmark Dejligst - 9740 Jerslev J”. Foreningen har hjemsted i 9740 Jerslev J i Brønderslev Kommune. 

§ 2 FORMÅL 
Foreningens formål er at udvikle og gennemføre Byfesten i Jerslev herunder familiefestivalen ”Danmark Dejligst i Jerslev” som en årligt tilbagevendende event. 
Foreningen udfører og koordinerer medlemmernes frivillige arbejde i forbindelse med planlægning og udførelse af Byfesten. Byfestens overskud kan fordeles helt eller delvist mellem de medlemmer som aktivt har arbejdet med at gennemføre festivalen. 

§ 3 MEDLEMMER 
Som medlem kan optages foreninger og privatpersoner i Brønderslev Kommune / i 9740 Jerslev J ?, der støtter op om §2, foreningen og Byfesten i Jerslev J. 
Privatpersoner kan ikke få andel i eventuelt overskud. Et medlem kan til hver en tid melde sig ud af foreningen ved skriftlig opsigelse til formanden. Udmeldte medlemmer har ikke krav på andel i et eventuelt overskud. 

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. 
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i perioden maj–juli måned. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 
Udkast til dagsorden for generalforsamlingen udsendes senest samtidigt med indkaldelsen til mødet. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Endelig dagsorden, vedlagt eventuelle bilag, er tilgængelig senest 8 dage før generalforsamlingen. ( og kan desuden udleveres på generalforsamlingen.) 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der forestår foreningens drift. Generalforsamlingen vælger en revisor. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt mindst en uge før forsamlingen.
§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD 
Til at varetage foreningens drift vælger generalforsamlingen fem bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter. Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode og kan blive genvalgt så mange gange der ønskes. Det tilsigtes at 1/2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg det ene år og resten på valg det andet år. 
I første år efter foreningens stiftelse skal 1/2 af bestyrelsesmedlemmerne være valgt for en 1-årig periode. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer. De øvrige er menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen udarbejder referat over sine møder. 
I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. 
Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser. 

§ 6 REGNSKAB OG REVISION 
Foreningens regnskabsår er 1. juni – 31. maj. Bestyrelsen definerer årligt en eventuel fordelingsnøgle i forhold til et eventuelt overskud i foreningen. 

§ 7 EKSKLUSION 
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at ekskludere et medlem, hvis pågældende modarbejder foreningens formål. 

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING 
Vedtægterne kan ændres på ordinær generalforsamling. Enhver ændring af vedtægterne skal vedtages med 2/3-flertal blandt de fremmødte. 
Foreningen kan blive opløst, hvis der ikke længere er ildsjæle til at drive den. Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – hvor 80% af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Ved opløsning skal foreningens formue doneres til en forening med et godgørende formål i 9740 Jerslev J. 

**** forventes vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 4. juni 2018
 

Se flere nyheder