LOVE FOR JERSLEV-STERUP IDRÆTSFORENINGS VENNER

STARTET DEN 1. APRIL 1969

§ 1.               Foreningens navn er Jerslev-Sterup Idrætsforenings Venner.

§ 2.               Foreningens formål er at støtte og virke for idrætten og hjælpe fortrinsvis de små i Jerslev-Sterup Idrætsforening (JSI).


§ 3.               Alle, der er interesseret i idræt, kan optages som medlemmer i foreningen. Medlemmer i JSI og deres husstand er automatisk medlem af foreningen.

§ 4.               Medlemskab af foreningen er gratis.


§ 5.               Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt uden for JSI, som vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 3-4 afgår. 1-2 suppleanter og 2 regnskabskontrollanter, som vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vælger sin formand, næstformand og kasserer.


§ 6.               Regnskabsåret er kalenderåret.


§ 7.               Generalforsamlingen er højeste myndighed. Paragraf-ændringer skal vedtages på generalforsamlingen.


§ 8.               Generalforsamlingen holdes hvert år i februar eller marts måned. Den skal indvarsles senest 8 dage før. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

                      Generalforsamlingens punkter er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse inkl. suppleanter og regnskabskontrollanter.
  6. Eventuelt.

§ 9.               Medlemmer af foreningen har stemmeret på JSI’s generalforsamling og omvendt.

 

§ 10.             Til foreningens opløsning kræves mindst 90 % af de fremmødte medlemmers stemmer. Ved anden generalforsamling almindeligt flertal.

 

§ 11.             Ved opløsning af foreningen, tilfalder eventuelle formue JSI.

 

Således ændret og vedtaget på generalforsamlingen, afholdt d.28.februar 2019 i klubhuset, Anlægsvej, Jerslev