Forening: Sparekassen Vendsyssels Fond Jerslev

Om Sparekassen Vendsyssels Fond Jerslev

Historie
Jerslev Sparekasse blev grundlagt 1869 og var en selvstændig sparekasse i knap 130 år. I 1999 blev der gennemført en sammenlægning med Hørby Sparekasse. Jerslev Sparekasse havde gennem årene opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Jerslev Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

Jerslev afdeling
I forbindelse med sammenlægningen stifter Jerslev Sparekasse en fond under navnet Jerslev Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navnet til:

Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev

Fondens grundkapital udgør 77 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde.

Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Jerslev Sparekasse, 1 bestyrelsesmedlem udpeget blandt repræsentantskabsmedlemmerne samt den fungerende direktør i Jerslev Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nedenstående retningslinier for støtte.

Retningslinier for støtte fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev
 1. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde. Ved sammenlægningen mellem Jerslev Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel havde Jerslev Sparekasse hovedkontor i Jerslev og afdelinger i Brønderslev, Hørby, Sæby, Frederikshavn og en kort periode en nystartet afdeling i Hjørring.
 2. Der ydes som hovedregel ikke støtte til studie- og rejseformål.
 3. Støtte er betinget af, at der ikke er tale om almindelige kommercielle forretninger, og det vil være undtagelsen, at der ydes støtte til enkeltpersoner.
 4. Som hovedregel ydes der kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at der ydes driftsstøtte til igangværende institutioner eller lignende.
 5. Fonden yder normalt ikke støtte til formål, der falder ind under det offentliges opgaver. Fondens midler skal således ikke erstatte skattemidler.
 6. Som hovedregel yder fonden ikke støtte til politiske og religiøse aktiviteter. Fonden ønsker heller ikke at give støtte til formål, der kan vække anstød.
 7. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af ansøgninger, som på baggrund af egne initiativer.
  Fonden indgår gerne i samarbejde med andre fonde om større projekter.
 8. Aktiviteter, der har fundet sted eller vil blive gennemført uanset støtte fra Fonden, kan normalt ikke opnå støtte.
 9. Fonden holder normalt bestyrelsesmøde en gang i kvartalet - sædvanligvis i marts, juni, september og december - hvor det besluttes, hvilke ansøgere der skal gives støtte til. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde den 10. i følgende måneder; februar, maj, august eller november - for at blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 10. Du bedes anvende ansøgningsskemaet nederst siden, når du søger midler fra fonden. Ansøgningsskemaet er udformet som en indtastningsklar PDF, som du kan udfylde via din PC og efterfølgende udskrive. Download skemaet, gem det på din pc og udfyld det. Du skal anvende Explorer eller Chrome for at kunne udfylde ansøgningsskemaet elektronisk. 

Bestyrelsen

Mona Lykke Thomsen (formand) Løthvej 82, Sterup 9740 Jerslev
Mogens Nedergaard (næstformand) Anlægsvej 20 9740 Jerslev
Søren G. Sørensen Liljevej 12, Sterup 9740 Jerslev
Peter Mølbjerg Lucernevej 31, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Vang Lundegaard Hybenvej 3, Hørby 9300 Sæby
Henrik Erlandsen Ålborgvej 281 9352 Dybvad
Helle Rømer Skole Sdr. Ringgade 6 9740 Jerslev


lime_pil Hent ansøgningsskema