Vedtægter for støtteforeningen for fremme og udvikling i 9740 området
1.    Foreningens navn er Støtteforeningen for 9740
2.    Forenings formål er at virke for at fremme udviklingen i 9740 samt gennem foreningens aktiviteter at støtte dette
3.    Alle der er interesserede i foreningens formål, kan optages som medlemmer i foreningen
4.    Kontingenter fastsættes årligt af bestyrelsen og er gældende for et kalenderår ad gangen. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts det følgende år.
5.    Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter valgt på den årlige generalforsamling af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 2-3 afgår. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kassér.
6.    Generalforsamling er foreningens højeste myndighed, og vedtægtsændringer skal varetages på generalforsamlingen. Ændringsforslag skal dog indvarsles til bestyrelsen senest 8 dage forud. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 25. maj. Den skal indvarsles senest 14 dage før.
7.    Dagsorden på generalforsamlingen: 
1.    Valg af dirigent
2.    Valg af stemmetællere
3.    Formandens beretning
4.    Fremlæggelse af regnskab
5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
6.    Valg af suppleanter
7.    Valg af revisorer
8.    Indkomne forslag
9.    Evt.
8.    Stemmeberettigede til generalforsamling er alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
9.    Generalforsamling vælger 1 revisorer for 2 år ad gangen og en revisor-suppleant for 1 år ad gangen. Regnskabet revideres hvert år, og revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være revisor.
10.     Der kan ikke søges om midler fra foreningen, men bestyrelsen kan donere/uddele midler til de formål de synes er relevante for området i 9740. Dette kan vedtages på et bestyrelses møde, hvor der er enighed om beslutningen.
11.    Til opløsning af foreningen kræves mindst 90% af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Der skal så afholdes en ekstraordinær generalforsamling varslet med mindst 14 dage, og på denne skal opløsningen bekræftes, denne gang med almindeligt stemmeflertal.
12.    Eventuel formue skal ved foreningens opløsning varetages af den siddende bestyrelse.