Spring til indhold

§1

Foreningens   navn   er   Jerslev   Borgerforening.   Foreningens   hjemsted   er Jerslev, Brønderslev Kommune.

 

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i spørgsmål af fælles betydning for borgerne i Jerslev og omegn, blandt andet ved at repræsentere medlemmerne i forhold til kommune og andre offentlige myndigheder.

Endvidere ved at gå ind i foretagender og ved afholdelse af arrangementer, der måtte tjene til beboernes gavn, byens forskønnelse samt til trivsel og udvikling for hele lokalsamfundet.

 

§3

Som medlem kan optages enhver myndig person. Optagelse i foreningen sker ved betaling af kontingent

 

§4

Det årlige kontingent (for hele husstanden eller for enlige) fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent opkræves for et år ad gangen i oktober kvartal.

 

§5

Alle generalforsamlinger skal afholdes i Jerslev. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen med angivelse af dagsordenen skal ske enten ved brev til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale dagspresse og på www.jerslev.net.

Efter samme regler kan bestyrelsen når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsens formand fremsætter begæring om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsordenen, er bestyrelsen pligtig til, senest 14 dage efter begæringens modtagelse, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

 

§6

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Kontingentfastsættelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Valg af en repræsentant til landsbyrådet
  9. Eventuelt

 

§7

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. behandlingsmåde, stemmeafgivelse og dennes resultater.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til en eller flere af afstemningerne.

 

§8

Ophævelse af foreningen kræver 2/3 af stemmerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum og højst 3 måneder. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om brug af foreningens midler.

 

§9

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der skiftevis afgår 3 eller 4 medlemmer.

Alle foreningens medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer samt en sekretær

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Alle vedtagelser i bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der der godkendes af bestyrelsen som første punkt på dagsordenen på det næste bestyrelsesmøde.

 

§10

Alle beslutninger vedrørende køb og salg af fast ejendom samt om optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom kræver underskrift af alle 7 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen   udpeger   repræsentanter   blandt   foreningens   medlemmer   til tillidsposter i de udvalg, bestyrelser mv., hvor foreningen skal repræsenteres.

 

§11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Årsregnskabet forsynes med revisors påtegning. Regnskabet udfærdiges som god regnskabsskik tilsiger

 

§12

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling.. De skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Ovenstående vedtægter er revideret på Borgerforeningens generalforsamling 2012